LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse dalyvaus 8 komandos
Prie dalyvavimà LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse anksèiau patvirtinusiø ðeðiø komandø pastarosiomis dienomis prisijungë dar dvi ekipos – savo dalyvavimà pirmenybëse pratæs Klaipëdos „Rosa“ ir LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse debiutuos Klaipëdos „Koralas“.
Tad 2015 metø LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse dalyvaus 8 komandos - Kretingos „KKT“, Klaipëdos „Sarema“, Plikiø „Klarksonas-Sakuona“, Klaipëdos „Baltai“, Klaipëdos „AGRpakas-Sendvaris“ ir Plungës „Babrungas“, Klaipëdos „Rosa“ ir Klaipëdos „Koralas“.
Klaipëdos „Jambo“ dël ávairiø prieþasèiø vis gi nusprendë sustabdyti savo komandos gyvavimà ir ðiemet komanda varþybose nedalyvaus.
Priminsime, kad praëjusio sezono nugalëtoja – „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ komanda nusprendë ðiemet iðmëginti jëgas LFF II lygos Vakarø zonos pirmenybëse. Pirmenybëse nebedalyvaus iðirusi Klaipëdos „Kurðiø“ komanda bei keletà nesëkmingø sezonø iðgyvenusi Maþeikiø „Olimpo-SC“ ekipa.
Klaipëdos „Sarema“ bus susijusi komanda su LFF II lygoje rungtyniausianèia „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ ekipa ir pagal LFF varþybø nuostatus galës varijuoti komandose registruotais þaidëjais.
Komandos savo sudëtyje galës registruoti po 35 þaidëjus, antrasis registracijos laikotarpis bus per sezono pertraukà.
Komandos rungtyniaus trimis ratais, o pirmenybiø pradþia planuojama geguþës mën. pirmomis dienomis, liepos 12 d. – rugpjûèio 7 d. bus pertrauka, o pirmenybës finiðuotø spalio 16-17 d.

Pateikiame LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybiø turø eigà

I RATAS
1 TURAS
Geguþës 1 d. – Geguþës 7 d.
1. „Klarksonas-Sakuona“ - „Rosa“
2. „Sarema“ - „Koralas“
3. „Baltai“ - „Babrungas“
4. „KKT“ - „AGRpakas-Sendvaris“

2 TURAS
Geguþës 8 d. – Geguþës 14 d.
5. „Koralas“ - „Klarksonas-Sakuona“
6. „Babrungas“ - „Sarema“
7. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Baltai“
8. „Rosa“ - „KKT“

3 TURAS
Geguþës 15 d. – Geguþës 21 d.
9. „Klarksonas-Sakuona“ – „Babrungas“
10. „Sarema“ – „AGRpakas-Sendvaris“
11. „Baltai“ – „KKT“
12. „Koralas“ – „Rosa“

4 TURAS
Geguþës 22 d. – Geguþës 28 d.
13. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Klarksonas-Sakuona“
14. „KKT“ – „Sarema“
15. „Babrungas“ – „Koralas“
16. „Rosa“ - „Baltai“

5 TURAS
Geguþës 29 d. – Birþelio 4 d.
17. „Klarksonas-Sakuona“ – „KKT“
18. „Sarema“ – „Baltai“
19. „Koralas“ – „AGRpakas-Sendvaris“
20. „Babrungas“ – „Rosa“

6 TURAS
Birþelio 5 d. – Birþelio 11 d.
21. „Baltai“ – „Klarksonas-Sakuona“
22. „KKT“ – „Koralas“
23. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Babrungas“
24. „Rosa“ – „Sarema“

7 TURAS
Birþelio 12 d. – Birþelio 18 d.
25. „Klarksonas-Sakuona“ – „Sarema“
26. „Koralas“ – „Baltai“
27. „Babrungas“ – „KKT“
28. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Rosa“

II RATAS
8 TURAS
Birþelio 19 d. – Birþelio 25 d.
29. „Rosa“ - „Klarksonas-Sakuona“
30. „Koralas“ - „Sarema“
31. „Babrungas“ - „Baltai“
32. „AGRpakas-Sendvaris“ - „KKT“

9 TURAS
Birþelio 26 d. – Liepos 2 d.
33. „Klarksonas-Sakuona“ - „Koralas“
34. „Sarema“ - „Babrungas“
35. „Baltai“ - „AGRpakas-Sendvaris“
36. „KKT“ - „Rosa“

10 TURAS
Liepos 3 d. – Liepos 9 d.
37. „Babrungas“ - „Klarksonas-Sakuona“
38. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Sarema“
39. „KKT“ - „Baltai“
40. „Rosa“ - „Koralas“

11 TURAS
Liepos 10 d. – Liepos 16 d.
41. „Klarksonas-Sakuona“ - „AGRpakas-Sendvaris“
42. „Sarema“ - „KKT“
43. „Koralas“ - „Babrungas“
44. „Baltai“ - „Rosa“

12 TURAS
Rugpjûèio 7 d. – Rugpjûèio 13 d.
45. „KKT“ - „Klarksonas-Sakuona“
46. „Baltai“ - „Sarema“
47. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Koralas“
48. „Rosa“ - „Babrungas“

13 TURAS
Rugpjûèio 14 d. – Rugpjûèio 20 d.
49. „Klarksonas-Sakuona“ - „Baltai“
50. „Koralas“ - „KKT“
51. „Babrungas“ - „AGRpakas-Sendvaris“
52. „Sarema“ - „Rosa“

14 TURAS
Rugpjûèio 21 d. – Rugpjûèio 27 d.
53. „Sarema“ - „Klarksonas-Sakuona“
54. „Baltai“ - „Koralas“
55. „KKT“ - „Babrungas“
56. „Rosa“ - „AGRpakas-Sendvaris“

III RATAS
15 TURAS
Rugpjûèio 28 d. – Rugsëjo 4 d.
57. „Klarksonas-Sakuona“ - „Rosa“
58. „Sarema“ - „Koralas“
59. „Baltai“ - „Babrungas“
60. „KKT“ - „AGRpakas-Sendvaris“

16 TURAS
Rugsëjo 5 d. – Rugsëjo 11 d.
61. „Koralas“ - „Klarksonas-Sakuona“
62. „Babrungas“ - „Sarema“
63. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Baltai“
64. „Rosa“ - „KKT“

17 TURAS
Rugsëjo 12 d. – Rugsëjo 18 d.
65. „Klarksonas-Sakuona“ – „Babrungas“
66. „Sarema“ – „AGRpakas-Sendvaris“
67. „Baltai“ – „KKT“
68. „Koralas“ – „Rosa“

18 TURAS
Rugsëjo 19 d. – Rugsëjo 25 d.
69. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Klarksonas-Sakuona“
70. „KKT“ – „Sarema“
71. „Babrungas“ – „Koralas“
72. „Rosa“ - „Baltai“

19 TURAS
Rugsëjo 26 d. – Spalio 1 d.
73. „Klarksonas-Sakuona“ – „KKT“
74. „Sarema“ – „Baltai“
75. „Koralas“ – „AGRpakas-Sendvaris“
76. „Babrungas“ – „Rosa“

20 TURAS
Spalio 2 d. – Spalio 8 d.
77. „Baltai“ – „Klarksonas-Sakuona“
78. „KKT“ – „Koralas“
79. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Babrungas“
80. „Rosa“ – „Sarema“

21 TURAS
Spalio 9 d. – Spalio 15 d.
81. „Klarksonas-Sakuona“ – „Sarema“
82. „Koralas“ – „Baltai“
83. „Babrungas“ – „KKT“
84. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Rosa“
Komentarai
Komentarø neparaðyta.
Raðyti komentarà
Prisijunkite, norëdami paraðyti komentarà.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praðome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nëra reitingø.
Šios dienos rungtynės
Klaipėdos m. 8x8 futbolo "HUMMEL" pirmenybės
Komanda R. Tašk.
1. PORT MARE 10 27
2. KLAIPĖDA CITY 10 25
3. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 10 25
4. FC "SUOLIUKAS" 10 24
5. SAREMA 10 21
6. FK "VS-JONUŠAI" 10 21
7. FELIŪGA 10 19
8. FK "GRANATA" 10 19
9. KLAIPĖDOS UOSTAS 10 19
10. KRUOPA 10 18
11. VAKARŲ FRONTAS 10 15
12. EDM STATYBA-SENDVARIS 10 13
13. NAUTICA 10 13
14. ELVITRANSA 10 7
15. FOTOAPARATAS.LT 10 6
16. MEMEL 10 6
17. MOSĖDIS 10 6
18. NEWLINK.LT-KLAIPĖDOS SPORTO PROJEKTAI 10 4
19. MEGLARAS 10 2
20. AGLUONA-GARANT GROUP 10 1
Pilna turnyrinė lentelė >>
KLFF partneriai