LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse dalyvaus 8 komandos
Prie dalyvavimà LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse anksèiau patvirtinusiø ðeðiø komandø pastarosiomis dienomis prisijungë dar dvi ekipos – savo dalyvavimà pirmenybëse pratæs Klaipëdos „Rosa“ ir LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse debiutuos Klaipëdos „Koralas“.
Tad 2015 metø LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse dalyvaus 8 komandos - Kretingos „KKT“, Klaipëdos „Sarema“, Plikiø „Klarksonas-Sakuona“, Klaipëdos „Baltai“, Klaipëdos „AGRpakas-Sendvaris“ ir Plungës „Babrungas“, Klaipëdos „Rosa“ ir Klaipëdos „Koralas“.
Klaipëdos „Jambo“ dël ávairiø prieþasèiø vis gi nusprendë sustabdyti savo komandos gyvavimà ir ðiemet komanda varþybose nedalyvaus.
Priminsime, kad praëjusio sezono nugalëtoja – „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ komanda nusprendë ðiemet iðmëginti jëgas LFF II lygos Vakarø zonos pirmenybëse. Pirmenybëse nebedalyvaus iðirusi Klaipëdos „Kurðiø“ komanda bei keletà nesëkmingø sezonø iðgyvenusi Maþeikiø „Olimpo-SC“ ekipa.
Klaipëdos „Sarema“ bus susijusi komanda su LFF II lygoje rungtyniausianèia „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ ekipa ir pagal LFF varþybø nuostatus galës varijuoti komandose registruotais þaidëjais.
Komandos savo sudëtyje galës registruoti po 35 þaidëjus, antrasis registracijos laikotarpis bus per sezono pertraukà.
Komandos rungtyniaus trimis ratais, o pirmenybiø pradþia planuojama geguþës mën. pirmomis dienomis, liepos 12 d. – rugpjûèio 7 d. bus pertrauka, o pirmenybës finiðuotø spalio 16-17 d.

Pateikiame LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybiø turø eigà

I RATAS
1 TURAS
Geguþës 1 d. – Geguþës 7 d.
1. „Klarksonas-Sakuona“ - „Rosa“
2. „Sarema“ - „Koralas“
3. „Baltai“ - „Babrungas“
4. „KKT“ - „AGRpakas-Sendvaris“

2 TURAS
Geguþës 8 d. – Geguþës 14 d.
5. „Koralas“ - „Klarksonas-Sakuona“
6. „Babrungas“ - „Sarema“
7. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Baltai“
8. „Rosa“ - „KKT“

3 TURAS
Geguþës 15 d. – Geguþës 21 d.
9. „Klarksonas-Sakuona“ – „Babrungas“
10. „Sarema“ – „AGRpakas-Sendvaris“
11. „Baltai“ – „KKT“
12. „Koralas“ – „Rosa“

4 TURAS
Geguþës 22 d. – Geguþës 28 d.
13. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Klarksonas-Sakuona“
14. „KKT“ – „Sarema“
15. „Babrungas“ – „Koralas“
16. „Rosa“ - „Baltai“

5 TURAS
Geguþës 29 d. – Birþelio 4 d.
17. „Klarksonas-Sakuona“ – „KKT“
18. „Sarema“ – „Baltai“
19. „Koralas“ – „AGRpakas-Sendvaris“
20. „Babrungas“ – „Rosa“

6 TURAS
Birþelio 5 d. – Birþelio 11 d.
21. „Baltai“ – „Klarksonas-Sakuona“
22. „KKT“ – „Koralas“
23. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Babrungas“
24. „Rosa“ – „Sarema“

7 TURAS
Birþelio 12 d. – Birþelio 18 d.
25. „Klarksonas-Sakuona“ – „Sarema“
26. „Koralas“ – „Baltai“
27. „Babrungas“ – „KKT“
28. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Rosa“

II RATAS
8 TURAS
Birþelio 19 d. – Birþelio 25 d.
29. „Rosa“ - „Klarksonas-Sakuona“
30. „Koralas“ - „Sarema“
31. „Babrungas“ - „Baltai“
32. „AGRpakas-Sendvaris“ - „KKT“

9 TURAS
Birþelio 26 d. – Liepos 2 d.
33. „Klarksonas-Sakuona“ - „Koralas“
34. „Sarema“ - „Babrungas“
35. „Baltai“ - „AGRpakas-Sendvaris“
36. „KKT“ - „Rosa“

10 TURAS
Liepos 3 d. – Liepos 9 d.
37. „Babrungas“ - „Klarksonas-Sakuona“
38. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Sarema“
39. „KKT“ - „Baltai“
40. „Rosa“ - „Koralas“

11 TURAS
Liepos 10 d. – Liepos 16 d.
41. „Klarksonas-Sakuona“ - „AGRpakas-Sendvaris“
42. „Sarema“ - „KKT“
43. „Koralas“ - „Babrungas“
44. „Baltai“ - „Rosa“

12 TURAS
Rugpjûèio 7 d. – Rugpjûèio 13 d.
45. „KKT“ - „Klarksonas-Sakuona“
46. „Baltai“ - „Sarema“
47. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Koralas“
48. „Rosa“ - „Babrungas“

13 TURAS
Rugpjûèio 14 d. – Rugpjûèio 20 d.
49. „Klarksonas-Sakuona“ - „Baltai“
50. „Koralas“ - „KKT“
51. „Babrungas“ - „AGRpakas-Sendvaris“
52. „Sarema“ - „Rosa“

14 TURAS
Rugpjûèio 21 d. – Rugpjûèio 27 d.
53. „Sarema“ - „Klarksonas-Sakuona“
54. „Baltai“ - „Koralas“
55. „KKT“ - „Babrungas“
56. „Rosa“ - „AGRpakas-Sendvaris“

III RATAS
15 TURAS
Rugpjûèio 28 d. – Rugsëjo 4 d.
57. „Klarksonas-Sakuona“ - „Rosa“
58. „Sarema“ - „Koralas“
59. „Baltai“ - „Babrungas“
60. „KKT“ - „AGRpakas-Sendvaris“

16 TURAS
Rugsëjo 5 d. – Rugsëjo 11 d.
61. „Koralas“ - „Klarksonas-Sakuona“
62. „Babrungas“ - „Sarema“
63. „AGRpakas-Sendvaris“ - „Baltai“
64. „Rosa“ - „KKT“

17 TURAS
Rugsëjo 12 d. – Rugsëjo 18 d.
65. „Klarksonas-Sakuona“ – „Babrungas“
66. „Sarema“ – „AGRpakas-Sendvaris“
67. „Baltai“ – „KKT“
68. „Koralas“ – „Rosa“

18 TURAS
Rugsëjo 19 d. – Rugsëjo 25 d.
69. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Klarksonas-Sakuona“
70. „KKT“ – „Sarema“
71. „Babrungas“ – „Koralas“
72. „Rosa“ - „Baltai“

19 TURAS
Rugsëjo 26 d. – Spalio 1 d.
73. „Klarksonas-Sakuona“ – „KKT“
74. „Sarema“ – „Baltai“
75. „Koralas“ – „AGRpakas-Sendvaris“
76. „Babrungas“ – „Rosa“

20 TURAS
Spalio 2 d. – Spalio 8 d.
77. „Baltai“ – „Klarksonas-Sakuona“
78. „KKT“ – „Koralas“
79. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Babrungas“
80. „Rosa“ – „Sarema“

21 TURAS
Spalio 9 d. – Spalio 15 d.
81. „Klarksonas-Sakuona“ – „Sarema“
82. „Koralas“ – „Baltai“
83. „Babrungas“ – „KKT“
84. „AGRpakas-Sendvaris“ – „Rosa“
Komentarai
Komentarø neparaðyta.
Raðyti komentarà
Prisijunkite, norëdami paraðyti komentarà.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praðome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nëra reitingø.
Klaipëdos miesto salës futbolo taurës varþybos
KLFF partneriai